Strona główna Promocje

REGULAMIN KERNAU

REGULAMIN KERNAU

REGULAMIN PROMOCJI

 „3+1 ZA PÓŁ CENY”

 

§1

OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI.
ORGANIZATOR ORAZ UCZESTNIK PROMOCJI

 

 1. Organizatorem Promocji jest Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadającą numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 18000411300000, kapitał zakładowy w wysokości: 13 257 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia, udziału oraz rezygnacji z udziału w programie promocji sprzedażowej towarów, których oficjalnym dystrybutorem oraz sprzedawcą pod marką/nazwą handlową KERNAU na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Organizator (dalej jako „Promocja”).
 3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.Dz.U.2018.165).
 4. Promocja dotyczy zakupów zrealizowanych za pośrednictwem studiów mebli kuchennych należących do sieci Max Kuchnie.
 5. Promocja zostanie przeprowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako: „Regulamin”) w okresie od 10.03.2019 r. do 31.08.2019 r. lub do wyczerpania zapasów (dalej jako: „Okres Promocji”).
 6. Udział w Promocji mogą wziąć następujące podmioty spełniające łącznie poniższe warunki (dalej jako „Uczestnik”):
 • osoba fizyczna, która:
 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. spełni warunki uczestnictwa w Promocji opisane w Regulaminie;
 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające warunki uczestnictwa w Promocji określone w Regulaminie.
 1. Promocja dotyczy nabycia przez Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie produktów wskazanych w Regulaminie na zasadach w nim podanych (dalej jako „Przedmiot Promocji”).
 2. Promocją objęte są produkty dostępne w Katalogu Handlowym Max Kuchnie wiosna-lato 2019, na zasadach i z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie. Promocja nie obejmuje Przedmiotów Promocji zamówionych poza okresem Promocji.
 3. Nad przebiegiem Promocji czuwać będzie Organizator.

           

§2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

 

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Przystąpienie do Promocji następuje poprzez złożenie zamówienia w jednym ze studiów należących do sieci Max Kuchnie na cztery produkty marki KERNAU należące do różnych kategorii urządzeń.
 3. Promocja polega na tym, że Uczestnik, dokonując zakupu czterech produktów marki KERNAU z różnych kategorii urządzeń, na najtańszy spośród zakupionych produktów otrzymuje od Organizatora rabat cenowy o wartości 50 % ceny katalogowej produktu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Promocji spełnia warunki określone w Regulaminie.
 2. Przedmiot Promocji, warunki i tryb jego nabycia określa Regulamin. Wybór określonego modelu zestawu stanowiącego Przedmiot Promocji należy do Uczestnika Promocji spełniającego określone w Regulaminie wymagania do nabycia Przedmiotu Promocji.

 

§ 3

PRZEDMIOT PROMOCJI

 

 1. Nabycie przez Uczestnika prawa do rabatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 wymaga spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 1. posiadanie statusu Uczestnika Promocji
 2. dokonanie w Okresie Promocji zakupu czterech produktów z różnych kategorii urządzeń, przy czym w skład zakupionego zestawu produktów musi wchodzić piekarnik i płyta
 3. zakupiony zestaw produktów może zawierać zlewozmywak i baterię oraz może zawierać maksymalnie jeden produkt wolnostojący z oferty specjalnej;
 4. zakupiony zestaw produktów może zawierać maksymalnie dwa urządzenia oznaczone jako „oferta specjalna”
 5. spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie.
 1. Do uzyskania rabatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 uprawniają jedynie zakupy dokonane jednorazowo w ramach jednej transakcji. Uczestnik Promocji spełniający przesłanki promocji może nabyć prawo do otrzymania kolejnego rabatu, po dokonaniu zakupów w ramach sprzedaży odrębnej od tej, która była podstawą uzyskania rabatu uprzednio.
 2. Przez odrębną sprzedaż rozumie się sprzedaż każdorazowo potwierdzoną odrębną fakturą VAT/ paragonem.
 3. Udzielony rabat nie jest objęty wymianą na produktlub ekwiwalent pieniężny.

§4

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadającą numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 18000411300000.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@gtpoland.eu . Osobą odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Pan Jacek Chmiel.
 3. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji i realizacji postanowień jej Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora Promocji wobec jej Uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Promocji. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane dla celów marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. odrębnej zgody Uczestnika. W ramach takiego marketingu Administrator chce móc prezentować Uczestnikom oferty i promocje dopasowane do ich potrzeb i zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na prawa lub wolności Uczestników, ani nie będzie na nich wpływać w inny podobny sposób.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w Promocji. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji.
 5. Dane osobowe Uczestnika są ujawniane następującym kategoriom podmiotów: firmom obsługującym Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym i windykacyjnym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatności oraz podmiotom realizującym dla Administratora szeroko pojęte działania marketingowe.
 6. Dane osobowe Uczestników, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym przypadku używania przez Administratora  systemów Google Analitics, Google Adwords, Google Merchant Center, Google Search Console oraz Facebook, Facebook Analytics dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016), do którego to programu Tarczy Prywatności Google Inc. i Facebook Inc. przystąpiły.
 7. Okres przez jaki Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników Promocji jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne Administrator musi spełnić. I tak odpowiednio:
 8. a) przeprowadzenie Promocji – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Promocji;
 9. b) przesyłanie komunikatów marketingowych na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody; po tym okresie dane Uczestnika będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Administratora, do czego jest zobligowany przepisami RODO.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Promocji zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.keranu.com.

§5

REKLAMACJE

 

 1. Niniejszy Regulamin nie wpływa w żaden sposób ani nie ogranicza praw Uczestników przysługujących na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. Dotyczy to zwłaszcza uprawnień Uczestnika z tytułu rękojmi. 
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji.
 3. Pisemne zgłoszenie reklamacji Uczestnik jest zobowiązany podpisać i wysłać na adres korespondencyjny: Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut lub adres e-mail: ewelina.twardowska@gtpoland.eu.
 4. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: dane Uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail, wskazać czego reklamacja dotyczy.
 5. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 21 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Organizator prześle listem lub na wskazany adres e-mail rozstrzygnięcie reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik nie może przenieść praw ani obowiązków związanych i wynikających z Promocji na osoby trzecie.
 2. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia aktualnego Regulaminu.
 3. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie Promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. O wcześniejszym zakończeniu Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej promocji co najmniej na 3 dni przed wcześniejszym zakończeniem.
 6. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.
 8. Regulamin dostępny na stronie www.kernau.com

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2019 r.

REGULAMIN PROMOCJI

 „Kup dowolny zlewozmywak Kernau, a wybrane baterie kupisz taniej”

 

§1

OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI.
ORGANIZATOR ORAZ UCZESTNIK PROMOCJI

 

 1. Organizatorem Promocji jest Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadającą numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 18000411300000, kapitał zakładowy w wysokości: 13 257 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia, udziału oraz rezygnacji z udziału w programie promocji sprzedażowej towarów, których oficjalnym dystrybutorem oraz sprzedawcą pod marką/nazwą handlową KERNAU na terenie Rzeczpospolitej PolskiejjestOrganizator(dalej jako „Promocja”).
 3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.Dz.U.2018.165).
 4. Promocja dotyczy zakupów zrealizowanych za pośrednictwem studiów mebli kuchennych Max Kuchnie. Promocja zostanie przeprowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako: „Regulamin”) w okresie od 10.03.2019 r. do 31.08.2019 r. lub do wyczerpania zapasów (dalej jako: „Okres Promocji”).
 5. Udział w Promocji mogą wziąć następujące podmioty spełniające łącznie poniższe warunki (dalej jako „Uczestnik”):
 • osoba fizyczna, która:
 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. spełni warunki uczestnictwa w Promocji opisane w Regulaminie;
 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające warunki uczestnictwa w Promocji określone w Regulaminie.
 1. Promocja dotyczy nabycia przez Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie produktów wskazanych w Regulaminie na zasadach w nim podanych (dalej jako „Przedmiot Promocji”).
 2. Promocją objęte są produkty dostępne w Katalogu Handlowym Max Kuchnie Wiosna - Lato 2019 Organizatora, na zasadach i z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie. Promocja nie obejmuje Przedmiotów Promocji zamówionych poza okresem Promocji.
 3. Nad przebiegiem Promocji czuwać będzie Organizator.

           

§2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

 

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Przystąpienie do Promocji następuje poprzez złożenie zamówienia w studiu Max Kuchnie na dowolny zlewozmywak marki KERNAU wraz z baterią oznaczoną znakiem słownym „Promocja”.
 3. Promocja polega na tym, że Uczestnik, dokonując zakupu dowolnego zlewozmywaka marki KERNAU ma możliwość zakupu w obniżonej cenie wybranych modeli baterii zlewozmywakowych marki KERNAU. Baterie objęte promocją to baterie: KWT 06 PO Chrome, KWT 07 Chrome, KWT 07 Granit + Chrome, KWT 07A, KWT 02A PO Chrome, KWT 01A Chrome.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Promocji spełnia warunki określone w Regulaminie.
 2. Przedmiot Promocji, warunki i tryb jego nabycia określa Regulamin. Wybór określonego modelu zestawu stanowiącego Przedmiot Promocji należy do Uczestnika Promocji spełniającego określone w Regulaminie wymagania do nabycia Przedmiotu Promocji.

 

§3

PRZEDMIOT PROMOCJI

 

 1. Nabycie przez Uczestnika prawa do rabatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 wymaga spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 1. posiadanie statusu Uczestnika Promocji
 2. dokonanie w Okresie Promocji zakupu dowolnego zlewozmywaka marki KERNAU łącznie z jednym z modeli baterii, wskazanych w § 2 ust. 3;
 3. spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie.
 1. Do uzyskania rabatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 uprawniają jedynie zakupy dokonane jednorazowo w ramach jednej transakcji. Uczestnik Promocji spełniający przesłanki promocji może nabyć prawo do otrzymania kolejnego rabatu, po dokonaniu zakupów w ramach sprzedaży odrębnej od tej, która była podstawą uzyskania rabatu uprzednio.
 2. Przez odrębną sprzedaż rozumie się sprzedaż każdorazowo potwierdzoną odrębną fakturą VAT/ paragonem.
 3. Udzielony rabat nie jest objęty wymianą na produktlub ekwiwalent pieniężny.

 

 

§4

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadającą numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 18000411300000.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@gtpoland.eu. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Pan Jacek Chmiel.
 3. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji i realizacji postanowień jej Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora Promocji wobec jej Uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Promocji. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane dla celów marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. odrębnej zgody Uczestnika. W ramach takiego marketingu Administrator chce móc prezentować Uczestnikom oferty i promocje dopasowane do ich potrzeb i zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na prawa lub wolności Uczestników, ani nie będzie na nich wpływać w inny podobny sposób.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w Promocji. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji.
 5. Dane osobowe Uczestnika są ujawniane następującym kategoriom podmiotów: firmom obsługującym Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym i windykacyjnym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatności oraz podmiotom realizującym dla Administratora szeroko pojęte działania marketingowe.
 6. Dane osobowe Uczestników, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym przypadku używania przez Administratora  systemów Google Analitics, Google Adwords, Google Merchant Center, Google SearchConsole oraz Facebook, Facebook Analytics dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016), do którego to programu Tarczy Prywatności Google Inc. i Facebook Inc. przystąpiły.
 7. Okres przez jaki Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników Promocji jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne Administrator musi spełnić. I tak odpowiednio:
 8. a) przeprowadzenie Promocji – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Promocji;
 9. b) przesyłanie komunikatów marketingowych na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody; po tym okresie dane Uczestnika będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Administratora, do czego jest zobligowany przepisami RODO.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Promocji zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.keranu.com.

 

 

§5

REKLAMACJE

 

 1. Niniejszy Regulamin nie wpływa w żaden sposób ani nie ogranicza praw Uczestników przysługujących na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. Dotyczy to zwłaszcza uprawnień Uczestnika z tytułu rękojmi. 
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji.
 3. Pisemne zgłoszenie reklamacji Uczestnik jest zobowiązany podpisać i wysłać na adres korespondencyjny: Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut lub adres e-mail: ewelina.twardowska@gtpoland.eu
 4. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: dane Uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail, wskazać czego reklamacja dotyczy.
 5. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 21 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Organizator prześle listem lub na wskazany adres e-mail rozstrzygnięcie reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik nie może przenieść praw ani obowiązków związanych i wynikających z Promocji na osoby trzecie.
 2. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia aktualnego Regulaminu.
 3. Promocjanie sumuje się z innymi promocjami Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie Promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. O wcześniejszym zakończeniu Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej promocji co najmniej na 3 dni przed wcześniejszym zakończeniem.
 6. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.
 8. Regulamin dostępny na stronie www.kernau.pl

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2019 r.

REGULAMIN PROMOCJIPAKIETOWEJ

 

§1

OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI.
ORGANIZATOR ORAZ UCZESTNIK PROMOCJI

 

 1. Organizatorem Promocji jest Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadającą numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 18000411300000, kapitał zakładowy w wysokości: 13 257 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia, udziału oraz rezygnacji z udziału w programie promocji sprzedażowej towarów, których oficjalnym dystrybutorem oraz sprzedawcą pod marką/nazwą handlową KERNAU na terenie Rzeczpospolitej PolskiejjestOrganizator(dalej jako „Promocja”).
 3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.Dz.U.2018.165).
 4. Promocja dotyczy zakupów zrealizowanych za pośrednictwem stacjonarnych studiów należących do sieci mebli kuchennych Max Kuchnie
 5. Promocja zostanie przeprowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako: „Regulamin”) w okresie od 10.03.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. lub do wyczerpania produktów objętych promocją(dalej jako: „Okres Promocji”).
 6. Udział w Promocji mogą wziąć następujące podmioty spełniające łącznie poniższe warunki (dalej jako „Uczestnik”):
 • osoba fizyczna, która:
 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. spełni warunki uczestnictwa w Promocji opisane w Regulaminie;
 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające warunki uczestnictwa w Promocji określone w Regulaminie.
 1. Promocja dotyczy nabycia przez Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie produktów marki Kernau o określonej wartości i otrzymaniu w zamian wskazanych w Regulaminie produktów w cenie promocyjnej podanej w Regulaminie (dalej jako „Produktypromocyjne”).
 2. Nad przebiegiem Promocji czuwać będzie Organizator.

           

§2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

 

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Przystąpienie do Promocji następuje poprzez złożenie zamówienia w studiach Max Kuchnie na zestaw urządzeń marki Kernau o wartości co najmniej 2.700, 00 zł brutto, nie więcej niż 6.000,00 zł brutto.
 3. Promocja polega na tym, że Uczestnik, dokonując zakupu urządzeń Kernau o określonej w Regulaminie wartości otrzymuje w zamian wskazany w Regulaminie produkt marki Kernau w promocyjnej cenie:
 1. za zakup urządzeń Kernau o wartości co najmniej 2.700,00 złotych brutto Uczestnik otrzymuje Czajnik KSK 171 BK/WH o wartości katalogowej 119 zł za cenę 1 zł brutto;
 2. za zakup urządzeń Kernau o wartości co najmniej 3.900,00 złotych brutto Uczestnik otrzymuje Blender KSHB 910B o wartości katalogowej 199 zł za cenę 1 zł brutto;
 3. za zakup urządzeń Kernau o wartości co najmniej 5.000 złotych brutto Uczestnik otrzymuje Kuchenkę mikrofalową KFMO 202 EG S o wartości katalogowej 339 zł za 1 zł brutto;
 4. za zakup urządzeń Kernau o wartości co najmniej 6.000 złotych brutto Uczestnik otrzymuje Telewizor 32 KHD 1511 o wartości katalogowej 749 zł za cenę 249 zł brutto.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Promocji spełnia warunki określone w Regulaminie.

 

§3

PRZEDMIOT PROMOCJI

 1. Nabycie przez Uczestnika prawa do otrzymania Przedmiotu Promocji wymaga spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 1. posiadanie statusu Uczestnika Promocji
 2. dokonanie w Okresie Promocji zakupu urządzeń Kernau o określonej w § 2 ust. 3 wartości;
 3. zakupiony zestaw urządzeń musi zawierać piekarnik i płytę;
 4. zakupiony zestaw może składać się z maksymalnie dwóch urządzeń oznaczonych w katalogu jako „oferta specjalna”
 5. zestaw może zawierać zlewozmywak i baterię;
 6. zestaw może zawierać maksymalnie jeden produkt wolnostojący, który traktowany jest jako „oferta specjalna”.
 1. Do nabycia Produktów Promocyjnych w obniżonych cenach uprawniają jedynie zakupy dokonane jednorazowo w ramach jednej transakcji. Uczestnik Promocji spełniający przesłanki do nabycia Produktów Promocyjnych może nabyć prawo do otrzymania kolejnego Produktu Promocyjnego po dokonaniu zakupów w ramach sprzedaży odrębnej od tej, która była podstawą przekazania Produktu Promocyjnego uprzednio.
 2. Przez odrębną sprzedaż rozumie się sprzedaż każdorazowo potwierdzoną odrębną fakturą VAT/ paragonem.
 3. Produkty Promocyjne nie są objęte wymianą na inny przedmiot lub ekwiwalent pieniężny, w tym polegający na obniżeniu ceny produktów sprzedawanych na rzecz Uczestnika.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń wskazanych przez Organizatora, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru Produktu Promocyjnego, może być on przeznaczony przez Organizatora na dowolny cel.

 

§4

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadającą numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 18000411300000.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@gtpoland.eu . Osobą odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Pan Jacek Chmiel.
 3. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji i realizacji postanowień jej Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora Promocji wobec jej Uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Promocji. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane dla celów marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. odrębnej zgody Uczestnika. W ramach takiego marketingu Administrator chce móc prezentować Uczestnikom oferty i promocje dopasowane do ich potrzeb i zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na prawa lub wolności Uczestników, ani nie będzie na nich wpływać w inny podobny sposób.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w Promocji. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji.
 5. Dane osobowe Uczestnika są ujawniane następującym kategoriom podmiotów: firmom obsługującym Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym i windykacyjnym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatnościoraz podmiotom realizującym dla Administratora szeroko pojęte działania marketingowe.
 6. Dane osobowe Uczestników, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym przypadku używania przez Administratora  systemów Google Analitics, Google Adwords, Google Merchant Center, Google SearchConsole oraz Facebook, Facebook Analytics dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016), do którego to programu Tarczy Prywatności Google Inc. i Facebook Inc. przystąpiły.
 7. Okres przez jaki Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników Promocji jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne Administrator musi spełnić. I tak odpowiednio:
 8. a) przeprowadzenie Promocji – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Promocji;
 9. b) przesyłanie komunikatów marketingowych na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody; po tym okresie dane Uczestnika będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Administratora, do czego jest zobligowany przepisami RODO.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Promocji zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowejkeranu.com.

 

§5

REKLAMACJE

 

 1. Niniejszy Regulamin nie wpływa w żaden sposób ani nie ogranicza praw Uczestników przysługujących na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. Dotyczy to zwłaszcza uprawnień Uczestnika z tytułu rękojmi. 
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji.
 3. Pisemne zgłoszenie reklamacji Uczestnik jest zobowiązany podpisać i wysłać na adres korespondencyjny: Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut lub adres e-mail:_ewelina.twardowska@gtpoland.eu
 4. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: dane Uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail, wskazać czego reklamacja dotyczy.
 5. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 21 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Organizator prześle listem lub na wskazany adres e-mail rozstrzygnięcie reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik nie może przenieść praw ani obowiązków związanych i wynikających z Promocji na osoby trzecie.
 2. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia aktualnego Regulaminu.
 3. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie Promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. O wcześniejszym zakończeniu Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej promocji co najmniej na 3 dni przed wcześniejszym zakończeniem.
 6. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.
 8. Regulamin dostępny na stronie keranu.com

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2019 r.