Strona główna Promocje

REGULAMIN SMEG

REGULAMIN SMEG

REGULAMIN PROMOCJI RABATOWEJ

 

§1

OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI.
ORGANIZATOR ORAZ UCZESTNIK PROMOCJI

 

 1. Organizatorem Promocji jest Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadająca numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 18000411300000, kapitał zakładowy w wysokości: 13 257 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia, udziału oraz rezygnacji z udziału w programie promocji sprzedażowej towarów marki Smeg, których dystrybutorem oraz sprzedawcą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Organizator (dalej jako „Promocja”).
 3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. U.2018.165).
 4. Promocja dotyczy zakupów zrealizowanych w studiu mebli kuchennych sieci Max Kuchnie.
 5. Promocja zostanie przeprowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Regulamin”) w okresie od 1 marca 2019 r. do dnia
  30 września 2019 r. lub do wyczerpania zapasów (dalej jako „Okres Promocji”).
 6. Udział w Promocji mogą wziąć następujące podmioty spełniające łącznie poniższe warunki (dalej jako „Uczestnik”):
 • osoba fizyczna, która:
 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. spełni warunki uczestnictwa w Promocji opisane w Regulaminie;
 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające warunki uczestnictwa w Promocji określone w Regulaminie.
 1. Promocja dotyczy nabycia przez Uczestników określonych w Regulaminie produktów i otrzymaniu w zamian innych określonych w Regulaminie produktów w obniżonych cenach (dalej jako „Produkty promocyjne”).
 2. Nad przebiegiem Promocji czuwać będzie Organizator.

           

§2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

 

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 1. Promocja polega na tym, że za zakup dwóch dowolnych produktów do zabudowy marki Smeg, Uczestnik otrzymuje czajnik KLF01PKEU za 1,00 zł brutto.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Promocji spełnia warunki określone w Regulaminie.

 

§3

PRZEDMIOT PROMOCJI

 

 1. Nabycie przez Uczestnika prawa do otrzymania Przedmiotu Promocji wymaga spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 1. posiadanie statusu Uczestnika Promocji;
 2. dokonanie w Okresie Promocji w studiu mebli kuchennych sieci Max Kuchnie zakupu produktów, o których mowa w § 2 ust. 2.
 1. Do nabycia Produktu promocyjnego uprawniają jedynie zakupy dokonane jednorazowo w ramach jednej transakcji. Uczestnik Promocji spełniający przesłanki do nabycia Produktu promocyjnego może nabyć prawo do otrzymania kolejnego Produktu promocyjnego po dokonaniu zakupów w ramach sprzedaży odrębnej od tej, która była podstawą przekazania Produktu promocyjnego uprzednio.
 2. Przez odrębną sprzedaż rozumie się sprzedaż każdorazowo potwierdzoną odrębną fakturą VAT/ paragonem.
 3. Produkty Promocyjne nie są objęte wymianą na inny przedmiot lub ekwiwalent pieniężny, w tym polegający na obniżeniu ceny produktów sprzedawanych na rzecz Uczestnika.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie produktów, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.  
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru Produktu promocyjnego, może być on przeznaczony przez Organizatora na dowolny cel.

 

§4

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadającą numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 18000411300000.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który dostępny jest pod numerem telefonu: 509 403 053 oraz adresem e-mail: iod@gtpoland.eu . Osobą odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Pan Jacek Chmiel.
 3. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji i realizacji postanowień jej Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora Promocji wobec jej Uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Promocji. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane dla celów marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. odrębnej zgody Uczestnika. W ramach takiego marketingu Administrator chce móc prezentować Uczestnikom oferty i promocje dopasowane do ich potrzeb i zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na prawa lub wolności Uczestników, ani nie będzie na nich wpływać w inny podobny sposób.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w Promocji. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji.
 5. Dane osobowe Uczestnika są ujawniane następującym kategoriom podmiotów: firmom obsługującym Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym i windykacyjnym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatności oraz podmiotom realizującym dla Administratora szeroko pojęte działania marketingowe.
 6. Dane osobowe Uczestników, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym przypadku używania przez Administratora  systemów Google Analitics, Google Adwords, Google Merchant Center, Google Search Console oraz Facebook, Facebook Analytics dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016), do którego to programu Tarczy Prywatności Google Inc. i Facebook Inc. przystąpiły.
 7. Okres przez jaki Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników Promocji jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne Administrator musi spełnić. I tak odpowiednio:
 8. a) przeprowadzenie Promocji – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Promocji;
 9. b) przesyłanie komunikatów marketingowych na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody; po tym okresie dane Uczestnika będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Administratora, do czego jest zobligowany przepisami RODO.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Promocji zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.maxkuchnie.pl/ .

 

§5

REKLAMACJE

 

 1. Niniejszy Regulamin nie wpływa w żaden sposób ani nie ogranicza praw Uczestników przysługujących na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. Dotyczy to zwłaszcza uprawnień Uczestnika z tytułu rękojmi. 
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji.
 3. Pisemne zgłoszenie reklamacji Uczestnik jest zobowiązany podpisać i wysłać na adres korespondencyjny: Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut lub adres e-mail: sklep@maxkuchnie.pl.
 4. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: dane Uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail, wskazać czego reklamacja dotyczy.
 5. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 21 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Organizator prześle listem lub na wskazany adres e-mail rozstrzygnięcie reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik nie może przenieść praw ani obowiązków związanych i wynikających z Promocji na osoby trzecie.
 2. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia aktualnego Regulaminu.
 3. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie Promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. O wcześniejszym zakończeniu Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej promocji co najmniej na 3 dni przed wcześniejszym zakończeniem.
 6. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.
 8. Regulamin oraz Regulamin Serwisu dostępne są na stronie https://www.maxkuchnie.pl/

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.