KUP TANIEJ W ZESTAWIE
KUP TANIEJ W ZESTAWIE
Strona główna

Regulamin Max Kuchnie

Regulamin sklepu www.sklep.maxkuchnie.pl

§ 1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Hasło – ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.
 2. Infolinia – obsługa Klienta dostępna telefonicznie w godzinach i pod numerem telefonu, wskazanymi na stronie Sklepu.
 3. Jednoosobowy przedsiębiorca – osoba fizyczna, dokonująca w Sklepie lub w inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonała, dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego. Dla ważności czynności prawnych dokonywanych przez osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia, a nie jest pełnoletnia, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W imieniu Klienta innego niż osoba fizyczna czynności wobec Sprzedawcy podejmować może osoba umocowana do jego reprezentowania.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto (Konto Klienta) – założone w wyniku Rejestracji miejsce (podstrona) w serwisie Sklepu, na które Klient może się zalogować i za pomocą którego może m.in. dokonywać zakupów (składać Zamówienia), zarządzać swoimi danymi osobowymi, otrzymywać informacje od Sprzedawcy, oraz śledzić etapy i stan złożonych Zamówień i historię zakupów.
 7. Login Klienta (Login) –ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków, potrzebny do uzyskania dostępu do założonego przez Klienta Konta.
 8. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy lub na zlecenie osoby trzeciej na zasadach wskazanych w Regulaminie Usługi Newsletter.
 9. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta wraz z informacjami o plikach cookies wykorzystywanych przez Serwis, stanowiących integralną część Regulaminu, dostępnych w Sklepie Internetowym.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość.
 11. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 12. Sklep (Sklep Internetowy) – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.maxkuchnie.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (dokonać zakupów).
 13. Sklepy sieci MaxKuchnie – zlokalizowane na terenie Polski sklepy należące do sieci MaxKuchnie, w których Klient może osobiście odebrać zamówiony Towar. Lista sklepów sieci MaxKuchnie dostępna jest na Stronie Sklepu.
 14. Sprzedawca -

  GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1, 00-124 WARSZAWA,

  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000224213, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 8151664972, Regon 180004113, nr BDO: 000003403.
 15. Strona – Sprzedawca lub Klient.
 16. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem maxkuchnie.pl
 17. Towar – prezentowana na Stronie Sklepu rzecz ruchoma, która może zostać lub została zakupiona przez Klienta.
 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość.
 19. Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 20. Usługi dodatkowe – wskazane na Stronie Sklepu usługi oferowane przez Sklepy sieci MaxKuchnie.
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2. Informacje ogólne o Sklepie i usługach.

 1. Zawieranie przez Sprzedawcę Umów sprzedaży i świadczenie przez niego Usług  oraz korzystanie przez Klientów ze Sklepu Internetowego i z oferowanych za jego pośrednictwem Usług, odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu internetowego, polegają na:
 • zakładaniu i prowadzeniu Kont Klientów;
 • umożliwianiu Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży;
 • udostępnianiu Klientom listy Usług dodatkowych oferowanych przez Sklepy sieci MaxKuchnie i umożliwianiu Klientom wskazywania tych z Usług dodatkowych, z których Klient będzie chciał skorzystać po odebraniu Towaru.
 • udzielaniu Klientom informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym;
 • umożliwianiu Klientom korzystania z dotyczącej zawieranych umów sprzedaży oferty Banku, poprzez przekierowanie Klienta na stronę Banku;
 • umożliwianiu Klientom subskrypcji biuletynu „Newsletter";
 • umożliwianiu Klientom nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • umożliwianiu Klientom zamieszczania opinii o Towarach.
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.
 2. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.
 3. W celu korzystania w pełni z całego zakresu Usług Sklepu, w tym możliwości składania Zamówienia i kupowania Towaru, konieczne jest dokonanie przez Klienta Rejestracji.
 4. System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy:
  - Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
  - Mozilla Firefox w wersji 37.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  - Google Chrome w wersji 41.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  - Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 5. W celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie. Umożliwia to prawidłową obsługę Klienta po zalogowaniu, dostosowywanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenie statystyk oglądalności i preferencji użytkowników.
 6. Towary i treści prezentowane na Stronie Sklepu, w tym m. in. nazwa Sklepu, znaki towarowe, elementy graficzne, podlegają odpowiedniej ochronie prawnej, a prawa do nich przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie, w każdym czasie, na stronie Serwisu www.sklep.maxkuchnie.pl. W każdym czasie Klient może go wydrukować dla swoich potrzeb.
 8. Informacje o Towarze podane w Sklepie, ich opisy, cenniki i reklamy należy poczytywać za zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.
 10. Sprzedawca może zmieniać podane na stronie Sklepu ceny Towarów oraz organizować akcje promocyjne i wyprzedaże. Nie będzie to mieć wpływu na złożone do tego czasu Zamówienia.

§ 3. Korzystanie z Usług dostępnych w Sklepie Internetowym – informacje ogólne

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Powyższe następuje: 1) z chwilą założenia przez Klienta Konta, poprzez dokonanie skutecznej i prawidłowej Rejestracji; 2) z chwilą dokonania subskrybcji Newslettera; 3) w zakresie korzystania z usług niewymagających Rejestracji, jak np. przeglądanie oferty i cen Towarów, dodawanie komentarzy, nawiązywanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego - z chwilą korzystania przez Klienta ze Strony Sklepu.
 2. Przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
 3. Do obowiązków Klienta należy, w szczególności:
  - takie korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, aby nie powodowało to zakłócenia działania serwisu Sklepu,
  - takie korzystanie z Usług, które nie jest w sposób oczywisty sprzeczne z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  - niepodejmowanie czynności zmierzających do uzyskania dostępu do danych i informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  - korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bez naruszania obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu, norm obyczajowych oraz w zgodzie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  - przestrzeganie zakazu dostarczania, przekazywania i rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym,
  - korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub dla Sprzedawcy, z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw.
 4. Naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować pozbawieniem go przez Sprzedawcę prawa do dalszego korzystania ze Sklepu i dostępu do świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 5. Powyższe oznacza również prawo Sprzedawcy do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta. W takim przypadku ponowna Rejestracja Klienta, który naruszył Regulamin, może być możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 6. W zależności od występujących potrzeb Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizowania Usług, bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron oraz bez wpływu na jakość świadczonych Usług.

§ 4. Zakładanie i usuwanie Konta

 1. Do składania Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży przez Klienta wymagane jest założenie Konta poprzez dokonanie Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz Rejestracji, podając wymagane dane, w tym dane osobowe, login oraz hasło, dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu, treścią Polityki Prywatności oraz potwierdzić fakt tego zapoznania i akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa.
 3. Po dokonaniu Rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu Rejestracyjnym. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Klient, który dokonał Rejestracji, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@maxkuchnie.pl.  W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Klienta  lub jego danych osobowych.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta w każdym czasie i bez podawania przyczyny, informując Klienta o zamiarze rozwiązania umowy i usunięcia jego Konta, na podany przez Klienta adres e-mail, na 7 dni przed planowanym usunięciem Konta.

§ 5. Zamieszczanie opinii i nawiązywanie kontaktu ze Sprzedawcą

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie opinii o wybranych Towarach.
 2. Zamieszczanie opinii jest równoznaczne z akceptacją odnośnych postanowień Regulaminu.
 3. Każda opinia o Towarze oznaczona jest Nick’iem. W przypadku dodawania opinii przez Klienta posiadającego Konto i zalogowanego w Sklepie, Nick pobierany jest automatycznie z Konta – o ile został on przez Klienta ustalony na etapie Rejestracji. W przypadku zmiany Nick’u przez Klienta, opinie dodane wcześniej zostaną oznaczone nowym Nick’iem Klienta.
 4. Klient nie może zamieszczać w treści opinii plików graficznych, zdjęć, filmów, linków odsyłających do innej strony internetowej.
 5. Klient nie może samodzielnie usuwać lub edytować opinii. Klient chcący edytować lub usunąć opinię powinien w tym celu zwrócić się do Sprzedawcy na adres mailowy: sklep@maxkuchnie.pl. Sprzedawca dokona edycji lub usunięcia opinii w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości mailowej z prośbą o edycję lub usunięcie opinii.
 6. Klient zamieszczając określona opinię dokonuje dobrowolnego jej rozpowszechnienia. Sprzedawca w odniesieniu do treści opinii pełni rolę podmiotu udostępniającego zasoby teleinformatyczne i nie jest dostawcą treści.
 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści.
 8. Sprzedawca nie ma obowiązku publikacji opinii zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.
 9. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji treści opinii. Dotyczy to w szczególności weryfikacji opinii co do których, w oparciu o doniesienia osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one naruszać Regulamin, obowiązujące przepisy prawa. Uprawnienie do weryfikacji treści nie oznacza jednakże obowiązku Sprzedawcy do prowadzenia uprzedniej kontroli zamieszczanych treści.
 10. W przypadku uznania przez Klienta lub osobę trzecią, że treść opinii narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Klient lub osoba trzecia może zgłosić nadużycie, za pośrednictwem adresu mailowego: sklep@maxkuchnie.pl.
 11. Po otrzymaniu zgłoszenia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji treści i w przypadku stwierdzenia nadużycia, usuwa treść, informując o tym fakcie, dokonującego zgłoszenie, na adres mailowy, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
 12. Zamieszczając opinie i udostępniając je, Klient oświadcza, że jest wyłącznym twórcą treści, przysługuje mu pełnia praw do korzystania z utworów, które składają się na treści, wyraża zgodę na wgląd do treści przez Sprzedawcę i innych użytkowników Sklepu.
 13. Sprzedawca umożliwia Klientom nawiązywanie kontaktu z wykorzystaniem formularzy dostępnych w Sklepie.
 14. W celu nawiązania kontaktu Klient zobligowany jest do wypełnienia formularza dostępnego na Stronie Sklepu, zawierającego pole do wpisania danych Klienta oraz pole do wpisania treści zapytania.
 15. Sprzedawca udziela odpowiedzi na zadanie pytanie na adres mailowy, z którego wpłynęło zapytanie, zastrzegając sobie prawo do pozostawienia pytania bez odpowiedzi, zwłaszcza jeśli pytanie nie będzie dotyczyło konkretnego Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym, bądź też, jeśli informacje stanowiące przedmiot zapytania, znajdują się na Stronie Sklepu.
 16. Skorzystanie z dostępnych na Stronie Sklepu formularzy kontaktowych i wpisanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt zwrotny na podany adres e – mail lub numer telefonu.

§ 6. Składanie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży

 1. W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich informacji, o które zostanie poproszony za pośrednictwem Sklepu, a które są niezbędne do przyjęcia i zrealizowania Zamówienia.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, po spełnieniu wymogu Rejestracji, po zalogowaniu się na Konto Klienta, należy złożyć Zamówienie dokonując wyboru Towaru w Sklepie Internetowym, wskazać adres do dostawy oraz wybrać sposób płatności. Powyższa procedura przeprowadzana jest w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 3. Jako miejsce dostawy Towaru, Klient może również wybrać jeden ze Sklepów sieci MaxKuchnie. Klient dokonuje powyższego wyboru wskazując jeden ze sklepów z listy sklepów sieci MaxKuchnie dostępnej na Stronie w trakcie procedury składania Zamówienia. W przypadku wybrania, jako miejsce dostawy Towaru, jednego ze sklepów sieci MaxKuchnie, Klient nie ponosi kosztów dostawy Towaru do wybranego przez siebie sklepu. Odbioru Towaru z wybranego przez siebie sklepu sieci MaxKuchnie Klient dokonuje na swój koszt.
 4. Składając Zamówienie Klient może skorzystać z oferty Banku. W tym celu należy kliknąć w link, który przekierowuje Klienta na stronę www Banku. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Bank wniosku Klienta oraz poinformowaniu o tym Sprzedawcy przez Bank, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku korzystania z oferty Banku, do złożenia Zamówienia konieczne może być ponadto potwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji regulaminu i/lub ogólnych warunków umowy, dotyczących danej usługi finansowej, udostępnianych lub przekazanych Klientowi przez Bank.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, zawierające wszystkie istotne elementy Zamówienia, przewidywany termin jego realizacji oraz dodatkowe informacje wymagane przez obowiązujące prawo.
 7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji Umowę sprzedaży uważa się za zawartą.
 8. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę Klient może anulować złożone Zamówienie. Informację o anulowaniu Zamówienia należy wysłać e-mailem na adres, z którego Klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. W celu anulowania Zamówienia Klient może również skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą Infolinii.
 9. W Sklepie możliwe są następujące opcje płatności: – gotówką przy odbiorze Towaru dostarczonego kurierem do miejsca odbioru innego niż jeden ze Sklepów sieci MaxKuchnie (za pobraniem), - przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy, - płatność online, - na raty.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych form płatności do niektórych Towarów, kategorii Towarów lub liczby zamawianych Towarów.
 11. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną na adres e – mail podany w Koncie Klienta lub podany w trakcie składania Zamówienia przez Klientów nie posiadających Kont Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru Klientowi.
 12. Klient, akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności upoważnia Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.
 13. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę papierową, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury papierowej, przesyłając taki wniosek na adres e – mail: sklep@maxkuchnie.pl

§ 7. Usługi dodatkowe

 1. Sklep udostępnia Klientom listę Usług dodatkowych.
 2. Usługi dodatkowe oferowane są przez Sklepy sieci Max Kuchnie i dotyczą transportu i/lub montażu zakupionego Towaru oraz odbioru zużytego sprzętu od Klienta.
 3. Lista Usług dodatkowych, wraz z cennikiem, wyświetlana jest w trakcie składania Zamówienia. Klient ma możliwość zaznaczyć tą usługę (usługi), z której będzie chciał skorzystać po dostarczeniu Towaru. Wybór dokonany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia nie wiąże go, co oznacza, że Klient może zrezygnować z wykonania usługi w późniejszym czasie. Zapłata za usługę dokonywana jest pomiędzy Klientem a sklepem sieci MaxKuchnie realizującym usługę.

§ 8. Realizacja Zamówienia i dostawa Towaru

 1. Złożone Zamówienie zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W szczególnych przypadkach, jeśli realizacja w w/w terminie nie będzie możliwa, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową, a jednocześnie zostanie wskazany termin, w którym Zamówienie zostanie zrealizowane. Przez przekazanie do realizacji należy rozumieć powierzenie Towaru do wysyłki.
 2. W przypadku wybrania, jako miejsce dostawy Towaru, jednego ze sklepów sieci MaxKuchnie, Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową o tym, że zamówiony Towar jest gotowy do odebrania w wybranym sklepie, oraz o terminie, w jakim Klient najpóźniej powinien dokonać odbioru. Termin ten wynosi 14 dni od daty powiadomienia Klienta o możliwości odebrania Towaru. W razie nieodebrania Towaru we wskazanym terminie, Sprzedawca wyznaczy Klientowi nowy, 3 dniowy, ostateczny termin odbioru, o czym poinformuje go drogą e-mailową. Po bezskutecznym upływie ostatecznego terminu odbioru Towaru, Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.
 3. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej. Sprzedawca ma prawo zmiany i wyboru innej firmy kurierskiej, również po złożeniu Zamówienia przez Klienta, co nastąpi bez uszczerbku dla terminu jego realizacji i kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta.
 4. Dostawa zrealizowana zostanie jedynie na znajdujący się na terenie Polski adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Przez adres podany przez Klienta należy rozumieć również adres wybranego przez Klienta sklepu sieci MaxKuchnie, do którego dostarczony będzie Towar.
 5. Koszty dostawy pokrywa w całości Klient, z wyjątkiem kosztów dostawy Towaru do wybranego przez Klienta sklepu sieci MaxKuchnie. Wszelkie koszty dostawy, które obciążają Klienta, Sprzedawca wskazuje wyraźnie podczas procedury składania Zamówienia.
 6. Klient może śledzić stan swojego Zamówienia za pomocą założonego przez siebie Konta.
 7. Odbierając dostarczony Towar Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w czasie i w sposób odpowiadający jej rodzajowi, w szczególności pod kątem ewentualnych mechanicznych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, lub innych, niekompletności przesyłki lub niezgodności jej zawartości ze złożonym Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia powyższych nieprawidłowości Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki. W tym celu należy sporządzić protokół reklamacji, który powinien posiadać przy sobie kurier. W przypadku odbioru Towaru w wybranym przez Klienta sklepie sieci MaxKuchnie, nieprawidłowości można zgłosić na miejscu. Po skontaktowaniu się Klienta ze Sprzedawcą przygotowana zostanie nowa dostawa.
 8. Przyjmując Towar Klient powinien potwierdzić jego odbiór.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

§ 9. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru

 1. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny.
 2. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:

- od objęcia rzeczy (Towaru) w posiadanie przez Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
- w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,
- od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

 1. W celu zrealizowania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być również złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie takie należy wysłać na adres Sprzedawcy:

  GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. ul. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1, 00-124 WARSZAWA,

  lub na adres e-mail dostępny na stronie Sklepu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku otrzymania od Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres e-mail, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. W tym wypadku Strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca. Jeśli Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca wyrazi na to zgodę, Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze dostarczony Towar od Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca wybierze sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 10. Towar zwracany przez Konsumenta/Jednoosobowy przedsiębiorca powinien zostać opakowany w sposób, który zabezpieczy przed jego uszkodzeniami w trakcie transportu.
 11. Towar, wraz z kompletnym wyposażeniem oraz załączonymi dokumentami dotyczącymi gwarancji i obsługi, należy zwrócić na adres Sprzedawcy:

  GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. ul. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1, 00-124 WARSZAWA.

 12. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi/Jednoosobowy przedsiębiorcy w odniesieniu do umów:
 14. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Jednoosobowy przedsiębiorca, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 15. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 16. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 17. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 19. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 20. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

§ 10. Reklamacje: gwarancja i rękojmia, Sklep

 1. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane przez niego Towary są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją udzielaną przez ich producenta.
 2. Sprzedawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z tytułu niezgodności sprzedanego Towaru z umową (rękojmia za wady fizyczne) oraz z tytułu wad prawnych.
 3. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 5. Roszczenia przysługujące Klientowi określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji producenta można składać na adres: GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o.,  ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut.
 7. W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji, reklamacje z tego tytułu można składać bezpośrednio w autoryzowanych serwisach. Adresy serwisów wskazane są w dokumentach gwarancyjnych Towaru oraz na stronie sklepu maxkuchnie.pl.
 8. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące reklamacji, w tym związane z odsyłaniem reklamowanego Towaru, można uzyskać dzwoniąc pod nr. telefonu Infolinii wskazany na stronie Sklepu maxkuchnie.pl.
 9. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu można składać telefonicznie, dzwoniąc na nr. Infolinii, lub e-mailem na adres podany na stronie Sklepu sklep.maxkuchnie.pl. W ten sam sposób Klient powinien poinformować Sprzedawcę o spostrzeżonych nieprawidłowościach, błędach i usterkach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu. O wynikach reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu Klient powiadomiony zostanie drogą e-mailową.
 10. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do właściwej oceny zakomunikowanych lub stwierdzonych uchybień, wad, usterek i nieprawidłowości.
 11. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo i miejscowo właściwe według powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
 12. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

§ 11. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w tym prowadzących działalność gospodarczą, jest

  GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1, 00-124 WARSZAWA, 

  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadająca numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 180004113, BDO 000003403 .
 2. Administrator zapewnienia ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w przepisach  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  „RODO").
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora oraz dane kontaktowe do Administratora znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:
 2. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
 3. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 4. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego sprzętu dokonany zostanie w Sklepie Internetowym i będzie obejmował sprzęt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje, co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Serwisu, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Sprzedawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Serwisu przepisów prawa. Sprzedawca powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Aktualny Regulamin publikowany jest na Stronie Sklepu. Na żądanie Klienta aktualny Regulamin zostanie mu dostarczony nieodpłatnie drogą elektroniczną. O zmianach Regulaminu Sprzedawca powiadamiać będzie na Stronie Sklepu.
 5. Regulamin w brzmieniu powyższym obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

Formularz odstąpienia od umowy dostępny pod linkiem.