Strona główna

Regulamin

Regulamin sklepu www.sklep.maxkuchnie.pl

§1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Hasło –ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.
2. Infolinia – obsługa Klienta dostępna telefonicznie w godzinach i pod numerem telefonu, wskazanymi na stronie Sklepu.
3. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonała, dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego. Dla ważności czynności prawnych dokonywanych przez osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia, a nie jest pełnoletnia, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W imieniu Klienta innego niż osoba fizyczna czynności wobec Sprzedawcy podejmować może osoba umocowana do jego reprezentowania.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Konto (Konto Klienta) – założone w wyniku Rejestracji miejsce (podstrona) w serwisie Sklepu, na które Klient może się zalogować i za pomocą którego może m.in. dokonywać zakupów (składać Zamówienia), zarządzać swoimi danymi osobowymi, otrzymywać informacje od Sprzedawcy, oraz śledzić etapy i stan złożonych Zamówień i historię zakupów.
6. Login Klienta (Login) –ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków, potrzebny do uzyskania dostępu do założonego przez Klienta Konta.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość.
8. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
9. Sklep (Sklep Internetowy) – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.maxkuchnie.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (dokonać zakupów).
10. Sklepy sieci MaxKuchnie – zlokalizowane na terenie Polski sklepy należące do sieci MaxKuchnie, w których Klient może osobiście odebrać zamówiony Towar. Lista sklepów sieci MaxKuchnie dostępna jest na Stronie Sklepu.
11. Sprzedawca - „Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000224213, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 8151664972, Regon 180004113, o kapitale zakładowym w wysokości 13 257 000,00 zł.
12. Strona – Sprzedawca lub Klient.
13. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.sklep.maxkuchnie.pl
14. Towar – prezentowana na Stronie Sklepu rzecz ruchoma, która może zostać lub została zakupiona przez Klienta.
15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość.
16. Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
17. Usługi dodatkowe – wskazane na Stronie Sklepu usługi oferowane przez sklepy sieci MaxKuchnie.
18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2. Informacje ogólne o Sklepie i usługach.

 1. Zawieranie przez Sprzedawcę umów sprzedaży na odległość i świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz korzystanie przez Klientów ze Sklepu Internetowego i z oferowanych za jego pośrednictwem Usług, odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  3. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  4. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu internetowego, polegają na:
  1. umożliwianiu Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży na odległość;
  2. udostępnianiu Klientom listy usług dodatkowych oferowanych przez sklepy sieci MaxKuchnie i umożliwianiu Klientom wskazywania tych z usług, z których Klient będzie chciał skorzystać po odebraniu Towaru.
  3. udzielaniu Klientom informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym;
  4. umożliwianiu Klientom korzystania z dotyczącej zawieranych umów sprzedaży oferty Banku, poprzez przekierowanie Klienta na stronę Banku;
  5. umożliwianiu Klientom subskrypcji biuletynu „Newsletter".
  5. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.
  6. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.
  7. W celu korzystania w pełni z całego zakresu usług Sklepu, w tym możliwości składania zamówienia i kupowania Towaru, konieczne jest dokonanie przez Klienta Rejestracji.
  8. System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy:
  - Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
  - Mozilla Firefox w wersji 37.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  - Google Chrome w wersji 41.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  - Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
  9. W celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie. Umożliwia to prawidłową obsługę Klienta po zalogowaniu, dostosowywanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenie statystyk oglądalności i preferencji użytkowników.
  10. Towary i treści prezentowane na Stronie Sklepu, w tym m. in. nazwa Sklepu, znaki towarowe, elementy graficzne, podlegają odpowiedniej ochronie prawnej, a prawa do nich przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom.
  11. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie, w każdym czasie, na stronie Serwisu www.sklep.maxkuchnie.pl. W każdym czasie Klient może go wydrukować dla swoich potrzeb.
  12. Informacje o Towarze podane w Sklepie, ich opisy, cenniki i reklamy należy poczytywać za zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  13. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.
  14. Sprzedawca może zmieniać podane na stronie Sklepu ceny Towarów oraz organizować akcje promocyjne i wyprzedaże. Nie będzie to mieć wpływu na złożone do tego czasu zamówienia.

§ 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Powyższe następuje z chwilą założenia przez Klienta Konta, poprzez dokonanie skutecznej i prawidłowej Rejestracji, albo, w zakresie korzystania z usług niewymagających Rejestracji, jak np. przeglądanie oferty i cen towarów, z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu.
  2. Przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
  3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
  4. Klient, który dokonał Rejestracji, w każdym czasie może usunąć założone przez siebie Konto. Usunięcie Konta, jak też zaprzestanie z korzystania z serwisu Sklepu, w przypadku braku Rejestracji, powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Sprzedawca powiadomi Klienta o zamiarze rozwiązania umowy i usunięcia jego Konta, wysyłając odpowiednią informację na podany przez Klienta adres e-mail, na 7 dni przed planowanym usunięciem Konta.
  6. Do obowiązków Klienta należy, w szczególności:
  - takie korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, aby nie powodowało to zakłócenia działania serwisu Sklepu,
  - takie korzystanie z usług, które nie jest w sposób oczywisty sprzeczne z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  - niepodejmowanie czynności zmierzających do uzyskania dostępu do danych i informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  - korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bez naruszania obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu, norm obyczajowych oraz w zgodzie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  - przestrzeganie zakazu dostarczania, przekazywania i rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym,
  - korzystania z usług w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub dla Sprzedawcy, z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw.
  7. Naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować pozbawieniem go przez Sprzedawcę prawa do dalszego korzystania ze Sklepu i dostępu do świadczonych za jego pośrednictwem usług.
  8. Powyższe oznacza również prawo Sprzedawcy do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta. W takim przypadku ponowna Rejestracja Klienta, który naruszył Regulamin, może być możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
  9. W zależności od występujących potrzeb Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizowania Usług, bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron oraz bez wpływu na jakość świadczonych Usług.

§ 4. Rejestracja.

 1. Do składania Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży przez Klienta wymagane jest założenie Konta poprzez dokonanie Rejestracji.
  2. Rejestracja w ramach Sklepu dokonywana jest przy użyciu formularza rejestracyjnego, udostępnianego w serwisie Sklepu.
  3. O dokonanej Rejestracji Klient zostanie powiadomiony otrzymując informację na podany przez siebie adres e-mail.

§ 5. Składanie zamówienia i zawarcie umowy.

 1. W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich informacji, o które zostanie poproszony za pośrednictwem Sklepu, a które są niezbędne do przyjęcia i zrealizowania Zamówienia.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość, po spełnieniu wymogu Rejestracji, po zalogowaniu się na Konto Klienta, należy złożyć Zamówienie dokonując wyboru Towaru w Sklepie Internetowym, wskazać adres do dostawy oraz wybrać sposób płatności. Powyższa procedura przeprowadzana jest w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
  3. Jako miejsce dostawy Towaru, Klient może również wybrać jeden ze sklepów sieci MaxKuchnie. Klient dokonuje powyższego wyboru wskazując jeden ze sklepów z listy sklepów sieci MaxKuchnie dostępnej na stronie w trakcie procedury składania zamówienia. W przypadku wybrania, jako miejsce dostawy Towaru, jednego ze sklepów sieci MaxKuchnie, Klient nie ponosi kosztów dostawy Towaru do wybranego przez siebie sklepu. Odbioru Towaru z wybranego przez siebie sklepu sieci MaxKuchnie Klient dokonuje na swój koszt.
  4. Składając zamówienie Klient może skorzystać z oferty Banku. W tym celu należy kliknąć w link, który przekierowuje Klienta na stronę www Banku. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Bank wniosku Klienta oraz poinformowaniu o tym Sprzedawcy przez Bank, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  5. W przypadku korzystania z oferty Banku, do złożenia Zamówienia konieczne może być ponadto potwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji regulaminu i/lub ogólnych warunków umowy, dotyczących danej usługi finansowej, udostępnianych lub przekazanych Klientowi przez Bank.
  6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, zawierające wszystkie istotne elementy Zamówienia, przewidywany termin jego realizacji oraz dodatkowe informacje wymagane przez obowiązujące prawo.
  7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji Umowę sprzedaży uważa się za zawartą.
  8. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę Klient może anulować złożone Zamówienie. Informację o anulowaniu Zamówienia należy wysłać e-mailem na adres, z którego Klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. W celu anulowania Zamówienia Klient może również skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą Infolinii.
  9. W Sklepie możliwe są następujące opcje płatności: – gotówką przy odbiorze Towaru dostarczonego kurierem do miejsca odbioru innego niż jeden ze sklepów sieci MaxKuchnie (za pobraniem), - przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy, - płatność online, - na raty.

§ 6. Usługi dodatkowe.

 1. Sklep udostępnia Klientom listę usług dodatkowych.
  2. Usługi dodatkowe oferowane są przez sklepy sieci MaxKuchnie i dotyczą transportu i/lub montażu zakupionego Towaru oraz odbioru zużytego sprzętu od Klienta.
  3. Lista usług dodatkowych, wraz z cennikiem, wyświetlana jest w trakcie składania zamówienia. Klient ma możliwość zaznaczyć tą usługę (usługi), z której będzie chciał skorzystać po dostarczeniu Towaru. Wybór dokonany przez Klienta w trakcie składania zamówienia nie wiąże go, co oznacza, że Klient może zrezygnować z wykonania usługi w późniejszym czasie. Zapłata za usługę dokonywana jest pomiędzy Klientem a sklepem sieci MaxKuchnie realizującym usługę.

§ 7. Realizacja Zamówienia i dostawa Towaru.

 1. Złożone Zamówienie zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W szczególnych przypadkach, jeśli realizacja w w/w terminie nie będzie możliwa, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową, a jednocześnie zostanie wskazany termin, w którym Zamówienie zostanie zrealizowane. Przez przekazanie do realizacji należy rozumieć powierzenie Towaru do wysyłki.
  2. W przypadku wybrania, jako miejsce dostawy Towaru, jednego ze sklepów sieci MaxKuchnie, Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową o tym, że zamówiony Towar jest gotowy do odebrania w wybranym sklepie, oraz o terminie, w jakim Klient najpóźniej powinien dokonać odbioru. Termin ten wynosi 14 dni od daty powiadomienia Klienta o możliwości odebrania Towaru. W razie nieodebrania Towaru we wskazanym terminie, Sprzedawca wyznaczy Klientowi nowy, 3 dniowy, ostateczny termin odbioru, o czym poinformuje go drogą e-mailową. Po bezskutecznym upływie ostatecznego terminu odbioru Towaru, Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.
  3. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej. Sprzedawca ma prawo zmiany i wyboru innej firmy kurierskiej, również po złożeniu Zamówienia przez Klienta, co nastąpi bez uszczerbku dla terminu jego realizacji i kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta.
  4. Dostawa zrealizowana zostanie jedynie na znajdujący się na terenie Polski adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Przez adres podany przez Klienta należy rozumieć również adres wybranego przez Klienta sklepu sieci MaxKuchnie, do którego dostarczony będzie Towar.
  5. Koszty dostawy pokrywa w całości Klient, z wyjątkiem kosztów dostawy Towaru do wybranego przez Klienta sklepu sieci MaxKuchnie. Wszelkie koszty dostawy, które obciążają Klienta, Sprzedawca wskazuje wyraźnie podczas procedury składania Zamówienia.
  6. Klient może śledzić stan swojego Zamówienia za pomocą założonego przez siebie Konta.
  7. Odbierając dostarczony Towar Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w czasie i w sposób odpowiadający jej rodzajowi, w szczególności pod kątem ewentualnych mechanicznych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, lub innych, niekompletności przesyłki lub niezgodności jej zawartości ze złożonym Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia powyższych nieprawidłowości Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki. W tym celu należy sporządzić protokół reklamacji, który powinien posiadać przy sobie kurier. W przypadku odbioru Towaru w wybranym przez Klienta sklepie sieci MaxKuchnie, nieprawidłowości można zgłosić na miejscu. Po skontaktowaniu się Klienta ze Sprzedawcą przygotowana zostanie nowa dostawa.
  8. Przyjmując Towar Klient powinien potwierdzić jego odbiór.

§ 8. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru.

 1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny.
  2. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  - od objęcia rzeczy (Towaru) w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  - w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
  3. W celu zrealizowania prawa do odstąpienia od umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być również złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie takie należy wysłać na adres Sprzedawcy: Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, lub na adres e-mail dostępny na stronie Sklepu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. W przypadku otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. W tym wypadku Strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.
  6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
  7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeśli Konsument wyrazi na to zgodę, Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
  8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze dostarczony Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Jeżeli Konsument wybierze sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
  12. Towar zwracany przez Konsumenta powinien zostać opakowany w sposób, który zabezpieczy przed jego uszkodzeniami w trakcie transportu.
  13. Towar, wraz z kompletnym wyposażeniem oraz załączonymi dokumentami dotyczącymi gwarancji i obsługi, należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut.
  14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9. Reklamacje-gwarancja i rękojmia, właściwość sądów.

 1. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane przez niego Towary są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją udzielaną przez ich producenta.
  2. Sprzedawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z tytułu niezgodności sprzedanego Towaru z umową (rękojmia za wady fizyczne) oraz z tytułu wad prawnych.
  3. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
  5. Roszczenia przysługujące Klientowi określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji producenta można składać na adres: Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut.
  7. W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji, reklamacje z tego tytułu można składać bezpośrednio w autoryzowanych serwisach. Adresy serwisów wskazane są w dokumentach gwarancyjnych Towaru oraz na stronie sklepu www.sklep.maxkuchnie.pl.
  8. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące reklamacji, w tym związane z odsyłaniem reklamowanego Towaru, można uzyskać dzwoniąc pod nr. telefonu Infolinii wskazany na stronie sklepu www.sklep.maxkuchnie.pl.
  9. Reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu można składać telefonicznie, dzwoniąc na nr. Infolinii, lub e-mailem na adres podany na stronie sklepu www.sklep.maxkuchnie.pl. W ten sam sposób Klient powinien poinformować Sprzedawcę o spostrzeżonych nieprawidłowościach, błędach i usterkach w funkcjonowaniu serwisu sklepu. O wynikach reklamacji dotyczącej funkcjonowania sklepu Klient powiadomiony zostanie drogą e-mailową.
  10. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do właściwej oceny zakomunikowanych lub stwierdzonych uchybień, wad, usterek i nieprawidłowości.
  11. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo i miejscowo właściwe według powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
  12. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

§10. Dane osobowe.

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów uregulowano w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Sklepu: https://sklep.maxkuchnie.pl/regulamin/

 

§11. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
  2. Aktualny Regulamin publikowany jest na Stronie Sklepu. Na żądanie Klienta aktualny Regulamin zostanie mu dostarczony nieodpłatnie drogą elektroniczną. O zmianach Regulaminu Sprzedawca powiadamiać będzie na Stronie Sklepu.
 2. Regulamin w brzmieniu powyższym obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.