Proponowane kategorie

Proponowani producenci

Proponowane produkty

 • {{ item.price }} {{ response.currency_symbol }}

Proponowane poradniki

Nie znaleziono

Regulamin Opinii o Towarach

Regulamin dodawania Opinii o Towarach

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej - zamieszczania opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.maxelektro.pl i www.maxkuchnie.pl, prowadzonego przez GT GROUP Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie 37-100, przy ul. Cetnarskiego 35/37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadająca NIP: 8151664972, REGON: 1800041130, BDO: 000146270, kapitał zakładowy w wysokości: 13 257 000,00 zł (dalej: GT GROUP ). 
 2. Opinią Użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w serwisie www.maxelektro.pl lub www.maxkuchnie.pl (dalej: Serwis), ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: Opinia ). 
 3. Opinię na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego może dodać każdy Użytkownik serwisu, tj. również Użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu w Serwisie.
 4. Użytkownik przesyłając do serwisu  opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu. 
 5. Rezygnacja z usługi zamieszczania Opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika w Serwisie. 

 

§ 2 Zasady publikowania Opinii 

 1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny. 
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników.
 3. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez GT GROUP pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. GT GROUP jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu w Serwisie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność wskazana w § 2 ust. 6 Regulaminu. O odrzuceniu Opinii Użytkownik może zostać poinformowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu dodawania opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia opinii. Użytkownik ma wówczas możliwość ponownego umieszczenia Opinii spełniającej warunki niniejszego Regulaminu. 
 4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie. 
 5. GT GROUP zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy: 
 6. jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne, 
 7. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności, 
 8. zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt, 
 9. jest kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawiera fragmenty treści z różnych źródeł; 
 10. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż Serwis, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen, zawiera cenę produktów.,
 11. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym, 
 12. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu, 
 13. zawiera treści o charakterze spamu, 
 14. jest wyłącznie opisem opiniowanego produktu, 
 15. w całości pisana jest wersalikami (wielkimi literami), 
 16. dodawana jest wielokrotnie przez tego samego Użytkownika i/lub o tożsamej treści,
 17. jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,
 18. jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 1. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. 
 2. Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych za kluczowe cechy produktu zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a Regulaminu. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w § 2 ust. 6 lit. a-m Regulaminu. 
 3. Możliwość pozostawienia Opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. Użytkownik nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.

§ 3 Weryfikacja opinii

 1. Opinie dodawane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza dodawania Opinii widocznego przy poszczególnych produktach sprzedawanych w Serwisie, GT GROUP weryfikuje pod kątem tego czy Opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub go nabył poza Serwisem. Przy produktach, które zostały uprzednio zakupione przez udostępniającego Opinię znajduje się informacja „Potwierdzony zakup”. Przy produktach, które nie zostały uprzednio zakupione przez udostępniającego Opinię nie znajduje się powyższa informacja. Dodatkowo GT GROUP informuje o Opiniach pochodzących z zewnętrznych źródeł (stron internetowych producentów produktów) poprzez umieszczenie  oznaczenia „Opinia ze strony Producenta”.
 2. GT GROUP weryfikuje czy adres e-mail podany podczas dodawania Opinii jest zgodny z adresem e-mail użytym do zakupu w Serwisie opiniowanego produktu (tj. czy adres e-mail został użyty w procesie składania zamówienia, które zostało w zrealizowane). W takim przypadku Użytkownik ma opcję dodać Opinię do produktów które zakupił w panelu klienta w historii zamówień.
 3. Określenie „Potwierdzony zakup”, oznacza, że Opinia została dodana przez Użytkownika, który zakupił Opiniowany produkt w Serwisie.

 

§ 4 Prawa autorskie 

 1. Użytkownik udziela GT GROUP nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez GT GROUP wszelkich zamieszczonych przez niego w Serwisie Opinii. 
 2. W ramach udzielonej licencji GT GROUP otrzymuje prawo do: 
 3. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację, 
 4. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy GT GROUP. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia GT GROUP, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.


§ 5
Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego Opinii

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów GT GROUP i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. GT GROUP nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
 3. jego Opinia nie narusza zasad opisanych w Regulaminie;
 4. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów i/lub praw pokrewnych do przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
 5. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz GT GROUP, jak również upoważnia GT GROUP do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 6. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. GT GROUP ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści jedynie pod warunkiem otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności zgodnie z § 6 Regulaminu. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 6 Regulaminu, GT GROUP zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usługi dodawania Opinii w Serwisie, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. GT GROUP nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 Regulaminu.
 2. Zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem usługi treści sprzecznych z prawem, w tym zwłaszcza takich, które mogłyby: 
 1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe) czy też prezentować inne osoby w niekorzystnym świetle;
 4. pozostawać w sprzeczności z interesem GT GROUP, tj. stanowić treści o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością GT GROUP; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
 5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

§  6 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić GT GROUP o potencjalnym naruszeniu.
 2. GT GROUP powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§  7 Postanowienia końcowe 

 1. GT GROUP zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym Opinię pod pozostawionym adresem e-mail. 
 2. Przy okazji dodawania Opinii w Serwisie Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail komunikatów marketingowych (np. ofert, bonów rabatowych, aktualnych promocji) dotyczących sklepów GT GROUP, w tym maxelektro.pl lub maxkuchnie.pl, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. W takim przypadku GT GROUP wyraźnie informuje Użytkownika o zasadach przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu. 
  Wyrażenie jakiekolwiek ww. zgody nie warunkuje skorzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną dodawania Opinii w Serwisie. Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie GT GROUP stosownego oświadczenia przez Użytkownika. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres GT GROUP za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do GT GROUP.
 4. GT GROUP dołoży starań, aby korzystanie z możliwości dodawania Opinii w Serwisie było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające dodawanie Opinii w Serwisie , to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 5. W celu dodawania Opinii w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 6. GT GROUP oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. GT GROUP nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła lub innych danych dostępowych. 
 7. Nie jest dopuszczalne dodawanie Opinii w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes GT GROUP, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością GT GROUP; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 8. Zarówno Użytkownik, jak i GT GROUP mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 9. Użytkownik, który skorzystał z usługi dodawania Opinii w Serwisie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do GT GROUP stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się GT GROUP z oświadczeniem woli Użytkownika.
 10. GT GROUP wypowiada umowę o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas dodawania Opinii w Serwisie. Wypowiedzenie umowy może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia przez GT GROUP, że Opinia narusza postanowienia § 2 ust. 6 Regulaminu lub w sytuacji gdy GT GROUP otrzyma powiadomienie, o którym mowa w § 6 Regulaminu. 
 11. Użytkownik może zgłosić GT GROUP reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania Opinii w Serwisie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres:  [email protected].W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. GT GROUP niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 12. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla GT GROUP jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów, https://wiih.rzeszow.pl. Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podadresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
 13. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 14. Niniejszy Regulamin obejmuje całość uregulowań dotyczących usługi dodawania Opinii i stanowi uzupełnienie treści zawartych w Regulaminach Sklepów Max Kuchnie i Max Elektro ( https://maxelektro.pl/regulamin-maxelektro; https://www.maxkuchnie.pl/regulamin/ ). 
 15. GT GROUP zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowego Regulaminu, przy czym nowy Regulamin będzie miał zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie zawartych po jego wprowadzeniu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie zawarte przed wprowadzeniem nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia danej umowy o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie. O zmianie regulaminu GT GROUP poinformuje za pośrednictwem Serwisu.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 

Regulamin obowiązuje od: 29.04.2024 r.

ZADZWOŃ DO NAS
pon-pt: 8:00-16.00
NAPISZ DO NAS